Tư vấn Tập huấn TOT

Program · Hoa Binh, Vietnam
Department Program
Employment Type Consultant

THÔNG TIN CƠ BẢN

Từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2024, ChildFund hỗ trợ thực hiện dự án “Sẵn sàng vào tiểu học” (VN04-036) tại 4 xã dự án huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Dự án được xây dựng nhằm giúp Trẻ em mầm non và học sinh tiểu học, đặc biệt là trẻ em/học sinh khuyết tật và người dân tộc thiểu số, được chuẩn bị tốt và hỗ trợ để có thể thành công ở trường học. Dự án gồm các mục tiêu sau:


Mục tiêu 1: Các giáo viên mầm non và tiểu học (nam, nữ, có và không có khuyết tật) nâng cao kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy/hỗ trợ quá trình chuyển tiếp, tập trung vào hỗ trợ phát triển ngôn ngữ.

Mục tiêu 2: Các quản lý trường học và cán bộ phòng giáo dục & đào tạo (nam và nữ, có hoặc không có khuyết tật) phát triển năng lực giám sát và quản lý môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ quá trình chuyển tiếp có chất lượng cho trẻ em gái và trẻ em trai.

Mục tiêu 3: Cha mẹ/người chăm sóc trẻ hỗ trợ, chăm sóc, thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong quá trình chuyển tiếp.


Để đóng góp đạt Mục tiêu 1 phía trên, ChildFund tại Việt Nam tuyển dụng tư vấn (nhóm tư vấn) tiến hành các hoạt động lớp tập huấn TOT cho nhóm giảng viên nguồn (giáo viên cốt cán của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về phương pháp tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ.


Khóa học này sẽ giúp cho giáo viên biết về phương pháp và tạo môi trường đa dạng và giàu ngôn ngữ tương tác giữa trẻ em và thầy cô giáo (môi trường vật chất giàu ngôn ngữ và tương tác thúc đẩy ngôn ngữ giữa GV/HS…) đê giải quyết những khó khăn trong việc dạy và học khi thực hiện chương trình/SGK/tài liệu dạy học.


MỤC TIÊU TẬP HUẤN

Tuyển dụng tư vấn thực hiện các hoạt động kĩ thuật sau đây:


 1. Tập huấn kiến thức và kĩ năng về phương pháp tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho 40 giáo viên cốt cán mầm non và tiểu học để họ tập huấn lại cho các giáo viên khác trong trường.
 2. Sau khóa tập huấn 100% giáo viên cốt cán mầm non và tiểu học có kiến thức và kỹ năng tập huấn lại cho các giáo viên khác về các nội dung chính (nhưng không giới hạn):
 • Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số theo hướng tiếp cận dạy ngôn ngữ thứ 2 (TPR - trực quan hành động) và sử dụng tiếng mẹ đẻ phù hợp và khi cần.
 • Tạo môi trường đa dạng và giàu ngôn ngữ tương tác giữa trẻ em và thầy cô giáo (môi trường vật chất giàu ngôn ngữ và tương tác thúc đẩy ngôn ngữ giữa GV/HS…) và giải quyết những khó khăn trong việc dạy và học khi thực hiện chương trình/SGK/tài liệu dạy học.


NỘP HỒ SƠ

 1. CV của tư vấn/nhóm tư vấn
 2. Đề xuất/đề cương tập huấn.


  THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: 15/09/2021

  Thank You

  Your application was submitted successfully.

  • Location
   Hoa Binh, Vietnam
  • Department
   Program
  • Employment Type
   Consultant